Jaarvergadering ZaZ 2013

Jaarvergadering Zuiderveld aan Zet 04-09-2013 ongeveer 25 personen aanwezig


Voorzitster Susan Miedema opent de vergadering door allereerst Jan van der Linde te bedanken voor zijn jarenlange inzet als voorzitter voor ZaZ.


Mededelingen van de voorzitter:

 • er is een nieuwe website voor ZaZ : www.zuiderveldaanzet.nl

 • er zijn een aantal activiteiten georganiseerd ie goed bezocht zijn oa bingo en 3d-kerstkaarten maken

 • de straatspeeldag was ook weer een succes

 • 22 september is er weer een buurtmarkt. Deze keer is het niet verplicht om als volwassene een kraam te huren

 • 'Welkom Buur' wordt nog steeds zeer gewaardeerd door de nieuwe bewoners van onze wijk

 • Er is een wijkschouw geweest. In principe was alles in orde, alleen wordt er wel een opmerking gemaakt dat het bij de vuilcontainers aan de Julianalaan wel eens een rommeltje is. Gevraagd wordt of er een sticker opgeplakt kan worden om vuilnis niet buiten de bakken te laten staan. Ook graag een sticker om aan te geven dat de kledingzakken niet te vol mogen zijn, omdat ze anders blijven hangen. De gemeente gaat kijken of er ook een ander systeem beschikbaar is om kleding te verzamelen, omdat het huidige systeem eigenlijk niet voldoet.

 • Er elkaar erop aanspreken als buurtbewoners is zeer wenselijk, want samen moeten we de buurt schoonhouden!

 • Er zijn geen problemen met de speelveldjes. Opmerking is wel om Tineke (speelveld beheerster Iepensteinlaan) als eerste te benaderen als er overlast is. Zij kan als de beste de situatie inschatten en heeft de afspraak met de politie dat als zij belt ze gelijk komen.

 • Met de bouw van de Brede School is men begonnen

 • Vanaf oktober staat de nieuwbouw van het zwembad

 • de start van de bouw van 'knooppuntjoure' is in 2015, Er komt geen aquaduct bij de scharsterbrug. Wethouder Benedictus geeft aan dat de huidige geluidswal gebruikt gaat worden voor de bouw van de nieuwe snelweg. Op een vraag vanuit de zaal over de veiligheid van de buurtbewoners tijdens de aanleg wordt aangegeven dat klachten via ZaZ aan de gemeente kunnen worden doorgegeven. Eea is ook te volgen op www.knooppuntjoure.nl (link staat ook op de site van zuiderveld aan zet)


Presentatie Wethouder Schouwerwou over de fusie van de 3 gemeenten:


De nieuwe gemeente 'de Friese meren' bestaat uit 3 gemeenten met in totaal 58000 inwoners. En men probeert een Stads (Sloten), dorpen en wijkenbeleid (Lemmer/Joure) uit te voeren. Speerpunten zijn:

 • centraal stellen van de leefbaarheid (wonen in een veilige, prettige leefomgeving met zorg in eigen woning en zorg door en voor de eigen buurt)

 • betrokkenheid bewoners vergroten: oa gebiedsgericht ontwikkelen van de jeugdzorg

 • introductie van een 'contactwethouder' om jaarvergaderingen zoals deze bij langs te gaan en voor betere contacten met de wethouder.

 • Introductie 'dorpencoördinator' (4 in totaal). Deze is de spil tussen het bestuur en de samenleving/plaatselijk belang (zoals ZaZ)

 • Plaatselijk Belang (zoals ZaZ) wordt erg belangrijk. Zuiderveld heeft het goede voorbeeld gegeven voor andere wijken. Susan vraagt hoe zit met de budhetten voor deze PB. Dit moet nog uitgewerkt worden hoe dit allemaal gaat voor bijvoorbeeld activiteiten , maar ook voor de 'hardware' zoals bankjes etc

 • Er komen 'dorpsvisies' waarin dorpen/wijken moeten nadenken wat ze willen. Dit gaat niet alleen over 'stenen' maar ook over hoe men met elkaar omgaat (sociaal)

 • er wordt gestreefd naar eigen kracht van de dorpen/wijken door betere regelgeving/procedures met vergunningen. De gemeente moet meer loslaten en meer aan burgers overlaten.

 • Zuiderveld zou dus, als de plannen allemaal doorgaan, een eigen dorpscoördinator krijgen, een eigen budget en een eigen contactwethouder. Dit om, door de fusies van de gemeenten, geen kloof te laten ontstaan tussen de bewoners en de gemeente.


Presentatie Tjitske Stegenga (MIKS)


Miks heeft nu nog 3 deelgebieden/teams:

 • Jongerenwerk

 • Individueel

 • samenlevingsopbouw


Door de fusie gaat dit veranderen:

 • het werkgebied wordt vergroot

 • het gaat bezuinigd worden (ook in personeel)

 • rijksoverheid hevelt zorg/welzijn over naar de gemeente, maar krijgt ook minder geld

Het nieuwe beleid wordt:

 • burger wordt verantwoordelijk voor zijn eigen welzijn

 • aansluiten bij eigen kracht van mensen

 • wanneer er echt hulp nodig is wordt er ‘op maat’ hulp geleverd


Miks gaat aansluiten bij wat mensen goed kunnen, maar de klus moet niet te groot zijn, er gaat steeds meer gevraagd worden van de burgers (meer zelf doen). Voorbeeld hiervan is KKEK ‘Kleine kernen eigen kracht “ (ZaZ anticipeert hier ook in)


Nieuwe werkwijze:

3 teams wordt 1 gemengd team vanuit de regio en niet vanuit Miks. Hoe de werkwijze precies gaat worden komt in de WMO-krant te staan. Omdat het sociale belang/welzijn erg belangrijk is voor Miks wordt er nauw samengewerkt met de dorpscoördinator.


Miks zal voor de wijk Zuiderveld vooral iets gaan betekenen in het jongerenwerk, KKEK en de combinatiefunctionarissen (zij zijn actief als schakel tussen de scholen, skik en kkek). Ze krijgen een eigen kantoortje in de brede school.


Presentatie Hendrik Hoekstra- dorps coördinator


Dhr. Hoekstra is 1 van de 4 dorps coördinatoren die in de nieuwe gemeente gaat werken.

Deze functionarissen zijn aangesteld om de afstand te verkleinen tussen de gemeente en de dorpen vanwege de fusie.


Visie:

 • stevige en vitale wijkgemeenschappen

 • eigen identiteit

 • zelfverantwoordelijkheid


Het gaat om het verstevigen van de leefbaarheid in de wijken door:

 • stenen’

 • Sociale aspecten

 • Economische aspecten

Het contact met de burgers gaat verlopen via de wijkbesturen/plaatselijke belangen


De coördinator zorgt voor versnelling van de procedures en moet weten wat er gebeurt in de wijk (daarom ook nauw contact met Miks)

De dorps coördinator is een soort van scharnierpunt voor informatie/ 1ste aanspreekpunt voor dorpen/wijken. Ook begeleid het projecten vanuit de wijk zelf (zet zelf geen projecten op) Bij grote projecten zorgt de coördinator er ook voor dat de gemeente de wijkbesturen inschakelt.

Ze behandelen geen individuele klachten, maar dit moet gaan via de wijk- en dorpsbesturen. Individuele klachten kunnen gemeld worden via het centrale nummer 140514 (géén 0513 voor zetten). Er is ook een app en een website beschikbaar.


Rondvraag:


*Dhr. S. Brandsma zou graag een stadsboerderij beginnen bij Broek-Zuid met een graan/haver of gerst veld. De dorpscoordinator geeft aan dat zulke zaken dus via ZAZ moeten gaan verlopen. Wethouder Schouwerwou geeft aan dat er in Heeg en Heerenveen al zulke projecten lopen. Sef Senden (ZaZ) houdt zich aanbevolen voor zulke initiatieven.


*Hoe staat het met de veiligheid van de bewoners tijdens de verbouwing van de school en zwembad.

Antw. De ontsluiting van het zwembad gaat via de Sewei, dus niet via de wijk. Op 11 september is er een info avond over de bouw van het zwembad/sporthal.


*wat zijn de contactgegevens van onze nieuwe voorzitter

Antw: staat op onze website en Susan geeft het telefoonnummer na de vergadering


*kunnen er ook snelheidscontroles komen in de wijk of snelheidsbeperkende maatregelen

Antw. Politie: is zeer lastig want het zijn veelal de wijkbewoners zelf die te hard rijden. Wat helpt is elkaar hierop aan te spreken of van notoire hardrijders het kenteken te noteren en dit door te geven aan de politie. Zuiderveld is trouwens een veilige wijk vwb verkeersongevallen. Dit komt door de gelijkwaardige kruisingen die gerealiseerd zijn tijdens de verbouwingen.


*Tineke: er schijnt een steekpartij geweest te zijn in onze wijk, waarom is hier geen burgernetmelding van gemaakt?

Antw: dit moet ook nog inslijpen bij de politie om dit te doen. De politie moet de impact goed inschatten wat dit voor de burgers betekent. Maar de opmerking wordt zeker meegenomen.


22.00 uur einde vergadering en de voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar komst.

Kalender

Laatste nieuws